هیأت داوران جشنواره:

دبیر جشنواره:

  • n00054191 b

    دکتر حسن بلخاری

هیأت اجرایی جشنواره: