بخش حفظ محیط زیست و منابع طبیعی
رتبه اول
خانم آناهیتا پاشایی
عنوان اثر: تلنگر
رتبه دوم
آقای جمشید فرجوند فردا
عنوان اثر: هاوار مه لوجگه گانزخم
رتبه سوم
آقای نوید بهروزی
عنوان اثر: هوادار
رتبه چهارم
خانم مریم سادات بدری
عنوان اثر: فریاد طبیعتعی

بخش تکریم خانواده و مسئولیت اجتماعی
رتبه اول
آقای عباس محمدی گیلوائی
عنوان اثر: عینک
رتبه دوم
آقای امیر داسارگر
عنوان اثر: قضاوتت
رتبه سوم
خانم فاخته جلایرنژاد
عنوان اثر: زمانه
رتبه چهارم
خانم سوسن سلامت
عنوان اثر: یه روز خوب

بخش اهـــدای عضــو
رتبه اول
آقای فرهاد آقاپور
عنوان اثر: روز تولد
رتبه دوم
خانم مرضیه باغبان
عنوان اثر: رقص عروسک ها
رتبه سوم
آقای امیر حسین سر زاده
عنوان اثر: یک برای هیچ، یک برای هشت
رتبه چهارم
آقای مجتبی رضایی
عنوان اثر: یک تصمیم ، هشت زندگی