آثار برگزیده نخستین جشنواره فیلم 180 ثانیه ای بانک پاسارگاد
بخش حفظ محیط زیست و منابع طبیعی

بخش تکریم خانواده و حقوق اجتماعی

بخش معرفی یکی از ویژگی های بانک پاسارگاد